Đào tạo ngắn hạn

Chương trình đào tạo cơ khí sửa chữa thiết bị may

1. Chương trình đào tạo cơ khí sửa chữa thiết bị may 1 kim, 2 kim, vắt sổ, thùa đầu bằng (3 tháng)

2. Chương trình đào tạo cơ khí sửa chữa thiết bị may 1 kim, 2 kim, vắt sổ, thùa đầu bằng, thùa đầu tròn đính cúc, di bọ (6 tháng)

3. Chương trình đào tạo cơ khí sửa chữa thiết bị may theo chuyên đề:

3.1.Chương trình đào tạo sửa chữa máy đính bọ.

3.2.Chương trình đào tạo sửa chữa máy vắt sổ

3.3.Chương trình đào tạo sửa chữa máy thùa đầu bằng

3.4.Chương trình đào tạo sửa chữa máy thùa đầu tròn

3.5.Chương trình đào tạo vận hành, xử lý sự cố, lập trình đường may các máy 1 kim điện tử, 2 kim điện tử, thùa điện tử, thùa đầu tròn điện tử, đính bọ điện tử

3.6.Chương trình chế tạo cữ, gá.