Chức năng nhiệm vụ

I, Chức năng, nhiệm vụ 

Tham mưu, tổng hợp, đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo khoa phụ trách;

1- Chủ trì xây dựng chương trình đào tạo bao gồm:

+ Chương trình phục vụ mở ngành mới cũng như chủ trì đề xuất các điều kiện phục vụ đào tạo các ngành mới do Khoa phụ trách.

+ Chương trình đào tạo đang thực hiện trong trường

2- Chủ trì xây dựng các giáo trình đào tạo của Khoa

3- Quản lý nề nếp giảng dạy (từ khâu lập kế hoạch kiểm tra, tổ chức kiểm tra, chỉ đạo và giám sát việc kiểm tra nề nếp)

4- Quản lý công tác nghiên cứu khoa học của khoa

5- Quản lý tiến độ học tập của khoa

6- Quản lý phân công giảng viên và theo dõi giờ giảng

7- Quản lý thi và kiểm tra

8- Quản lý công tác bồi dưỡng giảng viên của khoa

9- Quản lý hàng học tập và các sản phẩm gia công cơ khí, điện của khoa

10- Quản lý cơ sở vật chất do khoa phụ trách: các phòng thí nghiệm, phòng thực hành.

11- Quản lý công tác văn phòng của khoa (giao nhận kế hoạch, tài liệu, văn bản; chấm công, dự trù vật tư, ghi biên bản các cuộc họp khoa …)

12- Quản lý công tác thi đua: tháng, quý, năm; thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi

13- Quản lý các lớp đào tạo ngoài trường (dài hạn và ngắn hạn) do khoa phụ trách

14- Tổ chức thực hiện các dự án hợp tác quốc tế ở các chuyên ngành do khoa phụ trách

15- Tổ chức xét, quản lý, lưu trữ kết quả học tập, rèn luyện … của HSSV do khoa phụ trách

16- Quản lý học sinh sinh viên, quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm của khoa.

17- Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường về các lĩnh vực do khoa phụ trách, trực tiếp soạn thảo các quy định của khoa.

18- Một số nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công..

II, Cơ cấu tổ chức

cocautochuc_codien